Všeobecné obchodní podmínky

Toto je znění obchodních podmínek, které vycházejí ze všeobecných právních předpisů ČR a EU, zejména z aktuálního znění občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.   Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zlatnictvitabery.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Informace o prodávajícím

Název: Michal Tabery
Sídlo: Křivá 303/2, 568 02 Svitavy
DIČ: CZ8007303502
IČ: 67460402
Č.j.: 10924-08/OOŽÚ-527-2008/kej
Ev.č.: 360900-9104
Živnostenský list vydal Městský úřad Svitavy
Bankovní spojení: 158542934/5500

Kontakt:
tel.: 461 530 175/ 603 569 039
e-mail: info@zlatnictvitabery.cz

 

 

2.   OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a o jeho ceně. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje identifikační údaje kupujícího – jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Objednané zboží vloží kupující do nákupního košíku webového rozhraní obchodu, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob doručení objednaného zboží.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, její přijetí a zároveň sdělí kupujícímu potřebné informace k provedení platby zálohy a případného doplatku.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky (akceptací), jež prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Při neuhrazení zálohy do 5 pracovních dnů na účet prodávajícího tato smlouva zaniká. O připsání zálohy na účet prodávajícího bude kupující informován elektronickou poštou a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 • V hotovosti (doplatek) Dobírkou Česká pošta v místě určeném kupujícím v objednávce „Dodací adresa“ nebo pří osobní odběru.
 • Bezhotovostně kartou při osobním odběru na prodejně.
 • Bez hotovostně převodem na účet Prodávajícího (záloha i doplatek) č.ú.158542934/5500
 • Teprve po úhradě celé kupní ceny bude zboží odesláno.

 

 1. V případě bezhotovostní platby zálohy je tato splatná do 5dnů od uzavření kupní smlouvy. Teprve po přiřazení platby zálohy na účet prodávajícího je objednané zboží zadáno do výroby.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu/zálohu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu/zálohu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím či v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zlatnictvitabery.cz
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4 odst..2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, kterou způsobil kupující, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

3.   Přeprava a dodání zboží

 1. Po dokončení výrobku kontaktujeme klienta telefonicky nebo e-mailem. Povinností klienta je zaplatit do 5 dnů zbývající cenu výrobku (není-li domluveno jinak). V opačném případě hrozí storno objednávky a ztráta zálohy. Dopravu na adresu určení uvedenou v objednávkovém formuláři zajišťuje naše společnost prostřednictvím České pošty. Předáním zboží dopravci splní naše společnost, dle  2090 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost dodat zboží. Za případné škody v době od převzetí k přepravě až do vydání zboží ručí dopravce. Obsahem zásilky je vždy daňový doklad, certifikát k přírodním kamenům, pokud je šperk obsahuje a originální krabička.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 6. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího.

 

4.   Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídípříslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly použitím nesprávného nebo vadného použití, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávným nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s běžným užitím. Dále prodávající neodpovídá za váhu zboží uvedenou u zboží, neboť tato uvedená váha je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečné váze zboží.
 7. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, kód šperku – je-li uváděno).

 

5.   ZÁRUKA (uplatnění záruky)

 1. Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Vada, která vznikne v důsledku chybných či nepřesně zadaných informací zákazníkem v objednávkovém formuláři, nebude uznána jako důvod reklamace. Dbejte proto zvýšené pečlivosti při měření velikosti Vašich prstů.
 2. Záruka se na výrobek nevztahuje v případě mechanického poškození (či deformace působením vnější síly), poškozením povrchové úpravy (poškrábáním) a poškozením vzniklým nesprávným používáním výrobku.
 3. Při uplatnění reklamace je potřeba zboží bez zbytečného odkladu zaslat na adresu naší prodejny. K zásilce nezapomeňte připojit popis závady, doklad o nákupu (účtenku nebo záruční list). V zásilce uveďte prosím Vaše kontaktní údaje, telefonní číslo a e-mail, abychom Vás mohli co nejrychleji kontaktovat o stavu reklamace. Zboží můžete také reklamovat přímo v prodejně společnosti na adrese: Křivá 303/2, 56802 Svitavy
 4. Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzít zásilky zaslané na dobírku. Reklamaci prodávající vyřídí v zákonné lhůtě.
  Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy na coi.cz.

 

6.   Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.